Harmonogram matur 2024 - aneks

Brak kategorii

Szanowni Absolwenci,

Informuję, że w dniu 15.03.2024 został opublikowany ANEKS NR 1 do harmonogramu egzaminów maturalnych w terminie głównym - Absolwentom z lat poprzednim został przesłany drogą mailową, na adresy wskazane do kontaktu w e-deklaracjach. Jest dostępny również na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły.

Jednocześnie informujemy, że w związku z upływem terminu na opłacenie egzaminów w dniu 07 marca 2024, osoby, których ewentualne wnioski z załącznika 27 nie zostaną uwzględnione (złożenie przysługuje wyłącznie w przypadkach losowych lub zdrowotnych, w terminie do 29.03.2024 - do Dyrektora OKE) - nie będą mogły przystąpić do egzaminu, zostaną usunięte z wykazów zdających Aneksem nr 2, wprowadzonym po 22.04.2024, przed 26.04.2024.

W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku, o którym mowa powyżej - harmonogram będzie obowiązujący, abiturient po zgodzie OKE w uzgodnieniu z CKE, przedłożeniu potwierdzenia opłaty dokonanej do 31.03.2024 (po wydanej zgodzie) - zostanie uwzględniony w wykazie.

Z poważaniem

ZPZE


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!