Warunki rezygnacji z rozszerzonych przedmiotów dodatkowych

Brak kategorii

Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 23 kwietnia 2024 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 2.6.1., czyli:

 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo 2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

 

3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

 

4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

 

5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

 może złożyć dyrektorowi szkoły, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5c – dostępny w wersji edytowalnej na stronach CKE Rok szkolny 2023/2024 – CKE oraz w sekretariacie szkoły ) należy złożyć nie później niż do 23 kwietnia 2024 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!