Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Pana Adama Łachacza!

Aktualności

Mgr Adam Łachacz pracuje w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie  jako nauczyciel od 01.09.2008 roku i specjalizuje się w przedmiotach kształcenia zawodowego, w zawodach branży spedycyjno-logistycznej.

 

W latach 2008-2012, 2014-2015 oraz 2017-2021 pełnił funkcję wychowawcy klasy. W tym czasie  zaangażowany był w prace zespołów przedmiotowych i zadaniowych związanych m.in. z problematyką kształcenia w zawodzie. W realizacje zadań dydaktycznych i wychowawczych wkłada dużo zaangażowania, przekazuje z entuzjazmem swoje ponad trzydziestoletnie praktyczne doświadczenie zawodowe uczniom. Znajduje to odzwierciedlenie w jego aktywnościach w latach 2008-2022 na polu kształcenia zawodowego, wychowania  i obszaru systemu oświaty realizowanych w strukturach Zespołu Szkół w Bolechowie.

 

W 2008 roku założył Koło Miłośników Logistyki, którego celem była  integracja zespołów klasowych, rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie wycieczek przedmiotowych do zakładów pracy i instytucji naukowych np. (terminal kontenerowy Kobylnica, baza transportowa PKS, centrum logistyczne Amazon, port w Gdyni, centrum logistyczne SOLID, Instytut Logistyki i Magazynowania).

 

Rok 2009 to początek  udziału uczniów  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, uwidocznione sukcesami uczniów na szczeblu okręgowym oraz w  edycji 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018  w finale olimpiady i w 2018/2019 uzyskaniem przez uczennicę tytułu laureata i zajecie 3 miejsca w Polsce. Od tego też roku pan Łachacz aktywnie uczestniczył w realizacji projektów UE w ramach EFS na rzecz propagowania i kształcenia zawodowego tj. „Wielkopolska Musi Wiedzieć”, „Czas Zawodowców”, „Czas Zawodowców-Bis”, „Praktycznie Gotowi do Pracy” i „Horeca Logistics”. Dotyczyło to min. opracowania programu praktyk zawodowych dla  zakładów pracy, opracowanie specyfikacji i założeń dla wybranych komponentów projektów oraz prowadzenie zajęć utrwalających wiedzę i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Rok 2010 to początek organizacji zawodów SUDOKU dla szkół ponadpodstawowych z wielu powiatów, które przyczyniają się do integracji uczniów, zdobywania kompetencji organizacyjnych i interpersonalnych.

 

Rok szkolny 2015/2016 zaowocował opracowaniem projektu wspierającego dla uczniów dotkniętych nauczaniem indywidualnym, za pośrednictwem formy e-learningu przy zastosowaniu platformy moodle, który obecnie w znaczący sposób wspomaga pracę zdalną w okresie pandemii.

 

Od 2017 roku organizuje akcje charytatywne z hasłem „Nakrętka dla …” (co roku inny beneficjent) z przewodnim motto „Z pomaganiem każdemu do twarzy”.

 

W latach 2017-2018 zainicjował i z organizował wraz ze społecznością uczniowska tzw. „strefę logistyki” służąca celom integracji uczniów i kształtowania relacji społecznych.

 

W latach 2017-2021 klasa, której pan mgr Łachacz był wychowawcą wyróżniana była co rocznie w wewnątrzszkolnych rankingach tytułem „Najlepsza klasa w szkole”.

Poza prowadzoną działalnością dydaktyczną i wychowawczą działa aktywnie w sferze organizacyjnej na rzecz szkoły i systemu oświaty poprzez: ukończenie  szkolenia i uzyskanie uprawnienia egzaminatora systemu oceniania zewnętrznego w zawodach technik logistyk, spedytor, eksploatacji portów i terminali, ekonomista , rachunkowości i bhp, co w znaczącym stopniu wpłynęło na jakość pracy własnej i szkoły (2008,2009,2013,2014,2015); współpracę  z Wyższą Szkołą Logistyki, Siecią Badawczą Łukasiewicz i Politechniką Poznańską, dzięki której uczniowie uzyskują dostęp do materiałów dydaktycznych rozwijających zainteresowania zawodowe, społeczne  i ogólne poprzez min. organizację webinariów, wykładów on-line z cyklu „oblicza logistyki” (2009-nadal); jest autorem zadań egzaminacyjnych w zawodzie technik logistyk i spedytor (2011 -nadal); aktywnie uczestniczył w pracach Centralnej Komisji Edukacyjnej  w zakresie budowania banku zadań dla systemu nowej Podstawy Programowej (2011-2015); pełni funkcję arbitra MEN w zakresie odwołań od wyników egzaminu zawodowego (2017-nadal).

 

Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany nagrodą dyrektora szkoły (2009, 2014, 2018, 2021)  i w roku 2019 nagrodą Starosty Poznańskiego. W roku 2020 przeprowadzono proces  oceny pracy nauczyciela, za którą mgr Adam Łachacz otrzymał ocenę wyróżniającą.

 

Gratulujemy, jesteśmy dumni i dziękujemy!


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!